General Information

Organising Committee

General Chair
Xiaodong Chen
Queen Mary University of London, UK 

General Co-Chairs
Giorgio Savini
University College London, UK

Adrian Cross
University of Strathclyde, UK

Conference Honorary Chair
Shenggang Liu
University of Electronic Science and Technology of China, China

Technical Program Committee Chair
Robert Donnan
Queen Mary University of London, UK

Yujian Cheng
University of Electronic Science and Technology of China, China

International Advisory Committee Chair
Alan Phelps
University of Strathclyde, UK 

International Advisory Committee Co-Chairs
Yang Hao
Queen Mary University of London, UK
Clive G. Parini
Queen Mary University of London

Finance Chair
Yasir Alfadhl
Queen Mary University of London, UK 

Publicity/Publication Chair
Akram Alomainy
Queen Mary University of London, UK 

Local Organisation Chair
Yue Gao
Queen Mary University of London, UK 

Social Events Chair
Lucy Wylde
TeraHertz (THz), UK

Local Organisation Team (All from Queen Mary University of London)

Ardavan Rahimian
Jin Zhang
Chao Shu
Shaoqing Hu
Tianzhong Zhang
Yihua Zhou
Yujie Liu
Zia Ullah Khan

 

International Advisory Committee

Matt Griffin
Cardiff University, UK

Byron Alderman
Rutherford Appleton Laboratory, UK

Xuyuan Chen
Vestfold University College, Norway

Xiaolong Dong
National Space Science Center, Chinese Academy of Sciences, China

Yong Fan
UESTC, China

Guangyou Fang
Insititute of Electrics, Chinese Academy of Sciences, China

Yubing Gong
UESTC, China

Yi Huang
University of Liverpool, UK

Wei Hong
Southeast University, China

Peter de Maagt
European Space Agency, The Netherlands

Jian-Rong Gao
SRON Netherlands Institute for Space Research, The Netherlands

Ming Pan
CETC-50, China

Chunting Wang
CETC-54, China

Jian Wu
CETC-22, China

Claudio Paoloni
Lancaster University, UK

Peter Hargrave
Cardiff University, UK

Stafford Withington
University of Cambridge, UK

Dehua Li
Shandong University of Science and Technology, China

Shengcai Shi

Purple Mountain Observatory, Chinese Academy of Sciences, China

Caidong Xiong
UESTC, China

Xiaobo Yang
UESTC, China

Rui You
China Academy of Space Technology, China

Guozhong Zhao
Capital Normal University, China

Ghassan Yassin
University of Oxford, UK

Peter Jepsen
Technical University of Denmark

Lingling Sun
Hangzhou Dianzi University, China

Kaixue Ma
Tianjin University, China

Technical Programme Committee

Rob Donnan, Queen Mary, University of London, UK

Yujian Cheng, University of Electronic Science and Technology of China, China

Stepan Lucyszyn, Imperial College London, UK